Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. När man köper en bostadsrätt innebär det att man blir medlem i föreningen och därmed delägare till fastigheten. Det innebär också att det egentligen inte är den faktiska lägenheten man köper, utan en andel i den ekonomiska föreningen. Denna andel ger sedan medlemmen nyttjanderätt på obegränsad tid till en viss yta i föreningens fastighet, i praktiken den lägenhet man betalat för.

Eftersom alla gemensamt äger fastigheten har alla även ett gemensamt ansvar för fastighetens alla ytor. Varje medlem betalar en avgift till föreningen, som används till att sköta om föreningen, bekosta räntor, finansiera underhåll och renoveringar samt alla andra kostnader som uppstår när man äger och förvaltar en fastighet.

Detta innebär att man som bostadsrättsinnehavare har både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Dessa kan du läsa mer detaljerat om i föreningens stadgar och ordningsregler, men här nedan finns en sammanfattning.

Föreningen sköts av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens uppgift är att förvalta de beslut årsmötet fattat, besluta i olika frågor gällande fastigheten, leda föreningens arbete, representera föreningen i olika sammanhang samt ansvara för underhållet av fastigheten.

När man bor i bostadsrätt är det även viktigt att se till att man har en hemförsäkring med tilläggsförsäkring som täcker de eventuella skador som kan uppstå. Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada.

Rättigheter i bostadsrätt

 • Nyttjanderätt till en viss andel av fastigheten; i praktiken den lägenhet man betalat för.
 • Att rösta vid föreningsstämma.
 • Att överlåta lägenheten.
 • Att upplåta lägenheten i andra hand, efter godkännande av styrelsen.
 • Att vidta ändringar i lägenheten.
 • Att pantsätta lägenheten.

Skyldigheter i bostadsrätt

 • Att betala avgiften i tid.
 • Att svara för lägenhetens hela inre underhåll.
 • Att iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten.
 • Att ha uppsikt över dem som vistas i lägenheten.
 • Att ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.
 • Att informera föreningen om, och söka tillstånd för, planerade väsentliga renoveringar av lägenheten.