Ordningsregler

Nedan finns de ordningsregler som gäller för alla boende i Bostadsrättsföreningen Brf Täckdiket 4.

Dessa ordningsregler gäller som ett tillägg till föreningens stadgar.

Ordningsregler i föreningen

1. Allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med den firma som ansvarar för fastighetsskötseln enligt anslag i porten, eller någon i styrelsen.

2. Säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Brandfarliga ämnen får EJ förvaras i fastigheten.

f) Din lägenhet SKALL vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

g) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när kranen står och droppar.

Kostnader för vatten och el betalas av alla boende gemensamt.

Nedskräpning och felsorterade sopor leder till ökade kostnader för alla boende.

4a. Balkonger och uteplatser

Balkonger och uteplatser skall användas på ett sätt som inte stör övriga boende och innehavaren skall rätta sig efter de vanliga störningsreglerna.
 
Rökning på balkong eller uteplats kan störa grannarna. Visa hänsyn.
 
Släng inte ut fimpar över räcket. De kan orsaka skador, och det ser väldigt otrevligt ut.

Regler för markis och parabol finns under punkt 13.
 
Balkonger och uteplatser får INTE användas för:
     b)    Förvaring av soppåsar och annat avfall.
     c)    Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal möblering utomhus.
     d)    Skakning av mattor, sängkläder mm.
 
Tänk på att:
 
     a)    Blomlådor skall sitta så att de inte riskerar att ramla ned utanför
            balkongräcket, dock utan att skada räcket.
     b)    Stänga balkongdörren ordentligt vid kraftig nederbörd eller under snösmältning, för att undvika att vatten tränger in i lägenheten.
     c)    Det inte är tillåtet att borra några hål eller spika i skivorna på balkongen, eftersom de inte tål att belastas tungt. Lättare hyllor, inredning, blomlådor etc får endast sättas upp på betongväggar innanför balkongen. Notera att inte alla balkonger har en betongvägg.
     d)   Det inte är tillåtet att fästa permanenta parasoller i balkongräcket.

Inglasning
Inglasningen är vädertätad, men inte helt tät, vilket innebär att det kan komma in lite vatten vid kraftig nederbörd och blåst. Att den inte är helt tät säkerställer också att det inte samlas vatten genom kondens på balkongen när inglasningen inte öppnas under en längre tid.

För inglasning av balkong efter fasadarbetet krävs tillstånd av föreningen.

Uteplatser och altaner
Uteplatsen är den plattsättning som ligger i anslutning till balkong på vissa lägenheter i markplan. Dessa uteplatser ingår inte i lägenheten utan tillhör föreningen. Dock får de disponeras av den boende.
 
Dagens uteplatser en tillfällig lösning som gjordes i väntan på fasadrenoveringen. Inget gräs ingår för närvarande i uteplatsen, utan det är endast plattsättningen som avses.
 
Det är inte tillåtet att utöka uteplatsen. Det finns sedan en tid en grupp som utreder frågan om byggande av mer permanenta uteplatser. Tills detta arbete är klart och beslut har fattats får inga ändringar av uteplatser göras.

För eventuell paviljong på uteplats gäller att den boende först ska söka tillstånd från styrelsen, precis som för markis. Efter beviljat tillstånd ska paviljongen uppföras fackmannamässigt och enligt de regler som meddelas av styrelsen. Färgen ska vara grå. 

För de som har altaner och vill sätta upp vindskydd gäller även här att först söka tillstånd. Vindskydden ska ha samma färger på duken som gäller för markiser, se punkt 13.
 
Skador orsakade av lägenhetsinnehavare eller deras besökare skall åtgärdas av lägenhetsinnehavaren.

4b. Grillning

På balkong och uteplats
Kolgrillning är helt förbjudet på balkonger och uteplatser.
Övrig form av grillning får ske, men kan störa grannarna. Tänk på att visa hänsyn och vidta säkerhetsårgärder för att undvika olyckor.

På gården
Grillning på gården får ske i föreningens grillar, eller egna grillar. Egna grillar skall tas in efter användning, så snart det är säkert att göra så.
Tänk på att inte lämna tända grillar utan uppsikt och att visa hänsyn till dina grannar.

5. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställning på gården.

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

7. Tvättstuga

Föreningen har totalt 2 st. tvättstugor, belägna i källaren med nedgång från trapphus 23 och 25. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tvättstugan är endast till för de boende i fastigheten.

OBS! Mattor, madrasser, stora täcken och dylikt får inte tvättas i tvättstugan. Tvättmaskinerna är endast avsedda för hushållstvätt.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummen eller på gården på en plats där de inte blockerar för gångtrafik och transporter.

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén utan kan förvaras i barnvagnsrummen.

Mopeder får inte förvaras i fastighetens utrymmen utan ska förvaras i speciellt utpekade utrymmen eller på gården på en plats där de inte blockerar för gångtrafik och transporter. Tänk på att mopedåkning inte är tillåten på gården.

9. Gården

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

b) Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna om större arrangemang planeras då det kan medföra en störning för andra boende.

c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller gårdens byggnader. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, samt eventuella stearin- och sotfläckar.

d) Det är inte tillåtet att lämna/slänga hushållsavfall så som matrester, hygienartiklar och dylikt samt renoveringsavfall runt fastigheten, på gården eller parkeringen.

e) Det är endast vid större transporter, tex vid flytt, till uppgångarna längst in på gården som det är tillåtet att köra in fordon på gården. Övriga uppgångar hänvisas till utsidan av huset.

f) det är inte tillåtet att köra moped eller cykla på gården. Barn som cyklar är undantagna denna regel.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Passerkort till återvinningscentralerna Kikås och Lindome kan fås av styrelsen, antingen vid Öppet hus i lokalen på Vetekornsgatan 3, eller efter kontakt via t.ex. hemsidan. Se särskilda anslag om öppettider till Kikås.

a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhusen. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

b) Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Stora mängder av kartonger och emballage efter t ex renovering eller flytt får inte lämnas i miljöhusen utan ska lämnas på närmaste miljöstation/återvinningstation.

c) Färgburkar, kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska lämnas på miljöstation/återvinningstation.

d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera bort elektronik till närmaste miljöstation/återvinningsstadion.

e) För tv, videoapparater, stereo- och radio/bilradioapparater, cd-spelare och andra ljudartiklar gäller andra återvinningsregler. Dessa ska lämnas tillbaka till butik i samband med köp av ny och får inte lämnas i sophusen.

f) Vitvaror så som kyl/frys, spis, diskmaskin och tvättmaskin får inte lämnas i miljöhusen. Renhållningsverket kan hämta dessa på begäran; kontakta styrelsen för att få tillgång till speciellt avsedd förvaringsplats tills styrelsen ordnar med transport.

11. Källare och förråd

I källarförråden förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom eller föremål som avger stark lukt i dessa utrymmen. Maskiner, apparater, fordon som drivs av bränsle så som bensin, diesel och dylikt får inte förvaras i källarförråd eller andra utrymmen i fastigheten.

Till varje lägenhet tilldelas ett förrådsutrymme. Kontakta styrelsen om ytterligare förråd önskas. Privata föremål som placeras i utrymmen som ej är avsedda för detta, eller placerats i annat förråd än det som tilldelats lägenheten utan tillåtelse av styrelsen, kommer plockas bort.

12. Trapphus

Nedskräpning i trapphusen är förbjudet. Ej önskvärd reklam eller post får ej lämnas på postlådorna eller golvet.

Det är absolut förbjudet att röka i trapphusen.

Det är inte tillåtet att ställa ut möbler, mattor, förvara skor, leksaker eller dylikt i trapphusen då detta innebär hinder för städaren samt en fara vid brand.

Det är heller inte tillåtet att under längre stunder uppehålla sig i trapphusen. Det är störande för de boende i uppgången och ska inte vara en lekplats/tillhåll för barn eller ungdomar.

13. Parabolantenn och markis

Kontakta styrelsen skriftligen om Du vill sätta upp en parabol eller markis.

Paraboler får endast sättas i stolpar som spänns mellan balkonggolv och balkongtak. Kontakta styrelsen för att få tillstånd att sätta upp parabol samt information om tillåten installation. Hela parabolen ska vara innanför balkongräcket.

Endast balkongmarkiser är tillåtna, markis över fönster får inte monteras.
 
Balkongmarkiser ska monteras med hjälp av aluminiumstag eller expanderfästen, dvs. helt utan att borrhål för skruvar behöver göras i vare sig betongen eller i fasaden. Alternativt endast fästa markisen i balkongtaket. Kontakta styrelsen för att få tillstånd att sätta upp markis samt information om tillåtna installationer.

För att få en så enhetlig fasad som möjligt bör markiser som sätts upp vara i någon av dessa färger: Sandatex 407/52 eller Sandatex 407/326

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn, annan utomhusantenn eller markis på balkongen.

14.  Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lek ytor. Plocka upp djurets spillning.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som t.ex. balkong, trapphus, tvättstuga och på gården.
Reglerna gäller dygnet runt, men det är extra angeläget att de följs från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.
 
Planerar Du en fest är det bra att informera grannarna i god tid innan om Du tror att de kan komma att störas. Det är bättre att informera en gång för mycket än en gång för lite. Prata gärna med grannarna, så de vet vem du är.

Borrning och slag i väggar, tak och golv får ske:

måndag – fredag kl 07.00-20.00
lördag kl 10.00-19.00.
Söndagar samt helgdagar är dylika arbeten inte tillåtna.
 

Anlitar du som boende ett företag som utför renoveringen skall de rätta sig efter branschtider när det gäller störande arbeten.

Detta innebär vardagar kl 07:00 - 17:00. Under helger får anlitade företag inte utföra störande arbeten i fastigehten. 

16. Klagomål

Blir du störd av en granne skall du i första hand själv kontakta grannen. Personlig kontakt är oftast den bästa vägen att gå. Hjälper inte det kan du vända dig till styrelsen.

Klagomål på störningar eller fall där ordningsreglerna inte följs skall lämnas in skriftligen till styrelsen. Det är då viktigt att dokumentera störningen ordentligt.

Anonyma klagomål godkänns inte, och kommer därför inte hanteras av styrelsen.

17. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

18. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

För föreningens hyresgäster gäller VLU, Valfritt lägenhetsunderhåll. Detta innebär att hyresgästen själv ansvarar för lägenhetens ytskikt. Föreningen kan ordna med renovering mot en extra månadskostnad enligt särskild prislista.
Hyresgäster har rätt att sätta viss personlig prägel på sin hyreslägenhet. Denna rätt omfattar målning, tapetsering och andra mindre åtgärder. Arbetet ska utföras fackmässigt. Val av färger och tapeter får inte avvika allt för mycket från vad som normalt anses godtagbart.

19 a). Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Installation av 3-fas el får inte utföras av innehavarna utan sker genom föreningens elservicebolag mot gällande prissättning.

19 b). Badrumsrenovering

Planerar ni att byta ytlagret på golvet i badrummet måste styrelsen kontaktas då golvbrunnen måste bytas och den så kallade avloppsgrodan rekommenderas att bytas i samband med detta för att underlätta vid en framtida stamrenovering. Väljer ni att byta grodan har ni rätt till en schablonersättning för detta. Kontakta styrelsen för mer information.

20. Parkering samt moped/mc-plats

Parkering hyrs separat enligt två olika kösystem. En kö för att få en parkering och ytterligare en kö för de som önskar hyra fler parkeringar. Kön för att få en första parkering är prioriterad. Vi avflyttning skall parkeringen sägas upp skriftligen. Inga parkeringar följer med lägenheterna, oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt. Parkering hyrs tillsvidare med en månads uppsägning.
Moped/MC-parkering hyrs separat enligt eget kösystem. Mopeder/MC får absolut inte förvaras i fastigheten och kan komma att bortföras om sådan förvaring påträffas.

21. Nycklar.

Varje hushåll har rätt till:

a) 3 st lägenhetsnycklar

b) 2 st husmorsnycklar som går till källare, tvättstuga samt miljöhus. Starka skäl måste föreligga för att få fler husmorsnycklar. Detta är en säkerhetsåtgärd pga att de går till allmänna utrymmen.  

c) 2 st cykelrumsnycklar. Dessa nycklar delas dock inte ut automatiskt, utan enbart om man är i behov av dem.

Nycklar till barnvagnsrum fås efter kontakt med styrelsen.
Lägenhetsinnehavaren får själv stå för kostanden vid borttappade nycklar.

Fullmakt för att göra nya nycklar fås av styrelsen.

Då en bostadsrättsinnehavare överlåter sin lägenhet till ny medlem skall denne se till att tillgodose att formulär gällande överlämnande av nycklar lämnas till styrelsen.

22. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Hyresgäster lämnar in skriftlig uppsägning till styrelsen enligt gällande hyreskontrakt. Innan flytt ska den aktuella lägenheten besiktigas och eventuella skador orsakade av hyresgästen ska åtgärdas.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller för dig som Bostadsrättsinnehavare, Hyresgäst, Andrahandshyresgäst, samt familjemedlemmar, inneboende, gäster och hantverkare.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Först kommer styrelsen uppmana er att följa reglerna. Om detta inte sker så kan vid allvarligare fall er rätt att bo kvar ifrågasättas. Förseelser av mindre art kan dock inte leda till uppsägning.

Har Du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Kontakta även styrelsen om översättning/tolkning till annat språk önskas.